ในวันนี้ (22 ธ.ค.65) เวลา 10.00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประชุมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ ในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์

ภายใต้การอำนวยการของ พลตำรวจตรี ศุภณัฎฐ์ เจริญเรื่องสกุล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 และพันตำรวจเอก เอกกร บุษบาบดินทร์ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 (2) สั่งการให้ตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ดำเนินการประสานความร่วมมือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมูลนิธิและสถานศึกษามาประชุม และจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการการปฏิบัติในการดำเนินการตรวจสอบคนต่างด้าวที่ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มิให้อยู่ผิดวัตถุประสงค์ตามเหตุผลที่ได้ยื่นร้องไว้

ดังนั้น ในวันนี้ (22 ธ.ค.65) เวลา 10.00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย พันตำรวจโท ภูวดล ภูมี สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจงานบริการคนต่างด้าวและงานสืบสวนปราบปราม จึงได้จัดการประชุมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง ตรวจคนเข้าเมืองจังเพชรบูรณ์ กับ หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ , ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Tags