ประวัติความเป็นมา

ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2559 ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ให้มีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดครอบคลุมในพื้นที่ที่มีปริมาณงานและคุณภาพของงานสูงออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ที่รับผิดชอบอยู่เดิม และให้ขึ้นตรงกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองที่รับผิดชอบ โดยแยกตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก อำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานขึ้นกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเขตพื้นที่ติดต่อ ดังนี้ 1.ทิศเหนือ พื้นที่รับผิดขอบติดต่อกับพื้นที่ รับผิดชอบของ ตม.จว.เลย 2.ทิศใต้ พื้นที่รับผิดขอบติดต่อกับพื้นที่ รับผิดชอบของ ตม.จว.ลพบุรี 3.ทิศตะวันออก พื้นที่รับผิดขอบติดต่อกับพื้นที่ รับผิดชอบของ ตม.จว.ขอนแก่น 4.ทิศตะวันตก พื้นที่รับผิดขอบติดต่อกับพื้นที่ รับผิดชอบของ ตม.จว.พิษณุโลก ,ตม.จว.พิจิตร, ตม.จว.นครสวรรค์*** สถานที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว ณ หอประชุม ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี- หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ เริ่มเปิดให้บริการประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และบุคคลต่างด้าวที่พำนักหรือทำงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยมีหัวหน้าหน่วยงานระดับสารวัตรควบคุม กำกับ ดูแล

พื้นที่รับผิดชอบ

สถานภาพกำลังพล

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ