สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง(ปร.5-6)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา พร้อมส่วนประกอบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร5-6).pdf