ประวัติความเป็นมา

ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2559 ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ให้มีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดครอบคลุมในพื้นที่ที่มีปริมาณงานและคุณภาพของงานสูงออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ที่รับผิดชอบอยู่เดิม และให้ขึ้นตรงกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองที่รับผิดชอบ โดยแยกตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก อำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานขึ้นกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเขตพื้นที่ติดต่อ ดังนี้

1.ทิศเหนือ พื้นที่รับผิดขอบติดต่อกับพื้นที่ รับผิดชอบของ ตม.จว.เลย

2.ทิศใต้ พื้นที่รับผิดขอบติดต่อกับพื้นที่ รับผิดชอบของ ตม.จว.ลพบุรี

3.ทิศตะวันออก พื้นที่รับผิดขอบติดต่อกับพื้นที่ รับผิดชอบของ ตม.จว.ขอนแก่น

4.ทิศตะวันตก พื้นที่รับผิดขอบติดต่อกับพื้นที่ รับผิดชอบของ ตม.จว.พิษณุโลก ,ตม.จว.พิจิตร, ตม.จว.นครสวรรค์***

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มเปิดให้บริการประชาชน และบุคคลต่างด้าวที่มารับบริการในพื้นที่ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานชั่วคราว ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 1 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 เป็นต้นมา ตำรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ 6700 ได้ย้ายที่ทำการถาวรมาที่ 198 หมู่3 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 6700
โดยมีหัวหน้าหน่วยงานระดับสารวัตรควบคุม กำกับ ดูแลพื้นที่รับผิดชอบ

สถานภาพกำลังพล

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ